# جامعه_شناختی

161-آگاهی،سرآغاز فرزانگی: شخصیت اجتماعی دکتر حسین عظیمی،الگویی موفق در آگاه سازی

آگاهی،سرآغاز فرزانگی: شخصیت اجتماعی دکتر حسین عظیمی،الگویی موفق در آگاه سازی جامعه موضوع: جامعه شناسان - ایران پدیدآورنده: عظیمی، حسین؛ ایرانمنش‌، محمد نشریه: چشم‌ انداز ایران‌،: 55 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

72-نقد و تحلیل جامعه شناختی اندیشه دکتر حسین عظیمی در خصوص توسعه ...

 چکیده مقاله حاضر در صدد تحلیل و تبیین جامعه شناختی اندیشه مرحوم دکتر حسین عظیمی در خصوص توسعه اقتصادی – اجتماعی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید