154-برنامه پنج ساله دوم، تغییر نگرش یا تغییر شرایط

برنامه پنج ساله دوم، تغییر نگرش یا تغییر شرایط

مصاحبه با دکتر حسین عظیمی

کلیدواژه ها:برنامه-برنامه دوم توسعه بعد از انقلاب-برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- اهداف کمی برنامه-اهداف کیفی برنامه-ارزیابی برنامه-چهارچوب نظری و علمی برنامه- برنامه توسعه- متغیرهای کلان- برنامه اقتصادکلان- اقتصاد توسعه- فرهنگ- ساختارسیاسی-ساختار اجتماعی- pdf- تمام متن-مقاله-گزارش- برنامه پنج ساله دوم-دولت- خصوصی سازی-برنامه اول توسعه-کسر بودجه-توسعه نیافتگی-دولت مقتدر-بانک توسعه صنعت و معدن- نظم جهانی-

برای دانلود و مطالعه فایل مصاحبه به لینک زیر مراجعه شود:

  noormohamadi2004.persiangig.com/document/barname2.pdf/download

/ 0 نظر / 38 بازدید