150-تاثیر مخارج اجتماعی بر امنیت ملی

عنوان مقاله: تاثیر مخارج اجتماعی بر امنیت ملی

دکتر حسین عظیمی- مهدی اخلاقی فیض آثار

تاریخ تهیه: اسفند 1381

کلیدواژه ها: مخارج اجتماعی- خدمات اجتماعی-سیاست اجتماعی- امنیت ملی-امنیت اقتصادی

برای مطالعه و یا دریافت فایل مقاله به لینک زیر مراجعه شود:

noormohamadi2004.persiangig.com/document/amniyatmeli-24.pdf/download

/ 0 نظر / 38 بازدید