144-رسالت ها و وظائف در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در موسسه عالی آموزش و پژوه

عنوان گزارش: رسالت ها و وظائف در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

تاریخ تهییه: 1381/8/22    - نوشته: حسین عظیمی

کلیدواژه ها: سازمان برنامه-سازمان برنامه و بودجه-سازمان مدیریت و برنامه ریزی- برنامه ریزی- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-تاریخچه برنامه ریزی –تاریخچه سازمان برنامه-برنامه عمرانی-برنامه توسعه-رسالت های سازمان برنامه-

برای دریافت فایل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/resalat-moasese-azimi.pdf

/ 0 نظر / 30 بازدید