ماخذ: مجله چشم انداز ایران، آذر و دی 1378، شماره 3.

برای دریافت فابل مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://ensani.ir/fa/content/242592/default.aspx