مسایل اقتصادی ایران پیچیدگی های خاصی دارد که حل آن ها مستلزم آشنایی با دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان اقتصاد ایران است . به همین دلیل ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که تا با برگزاری یک سلسله جلسات و دعوت از طیف های مختلف کارشناسی نظر آنان را در مورد مشکلات اقتصادی ایران وراهکارهای اساسی آن جویا شود. اعضای کمیسیون می خواهند بدانند اقتصاد ایران با چه چالش های اصلی مواجه است ؟ صاحبنظران و کارشناس چه راهکارهای اساسی را پیشنهاد می کنند پیش نیازها و شروط حل مشکلات اقتصاد ایران کدامند؟ و سؤالاتی از این دست که پاسخ به آن ها می تواند در قالب پیشنهاد و تصویب قوانین و یا اصلاح سازوکارهایی نظارتی گره از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید.

متن حاضر گزارشی از دومین نشست این سلسله جلسات است . در این جلسه دکتر عظیمی استاد دانشگاه و رییس مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ، نظرهای خود را در خصوص مسایل و راهکارهای اقتصاد ایران با تأکید بر سه مؤلفه دانش ، نهاد و پندارهای غلط بیان داشته .

برای مطالعه متن به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


ادامه مطلب ...