همگرایی در اندیشه های توسعه / نگرشی تحلیلی و تطبیقی در آرای آمارتیا سن و حسین عظیمی به بهانه سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر حسین عظیمی

 

نویسنده: دکتر وحید محمودی

 

 لینک دانلود:

 

http://www.magiran.com/ppdf/2387/p0238707550231.pdf