نقش آموزش و پرورش در توسعه از دیدگاه زنده یاد دکتر حسین عظیمی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(پژوهشکده تعلیم و تربیت)، به اهتمام گروه پژوهشی اقتصاد و برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش

بهار 1382

 با تشکر از آقای عبداله انصاری رییس گروه پژوهشی اقتصاد آموزش و پرورش که از تهیه کنندگان گزارش بوده و نیز فایل وورد گزارش را ارسال نمودند.

برای مطالعه گزارش به ادامه مطلب مراجعه شود:


ادامه مطلب ...