این گفتگو در دو شماره به شرح ذیل به چاپ رسیده است: نشریه ایران فردا ، خرداد و تیر 1371 ، شماره 1، صفحه19-14و نشریه ایران فردا ، مرداد و شهریور 1371 ، شماره 2، صفحه55-46.

 

 برای دانلود فایل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

  http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/21-farhang.pdf

 کلیدواژه ها: فرهنگ ، توسعه ، ساختار سیاسی